Zásady ochrany osobných údajov

Občianske združenie Škola taliančiny OZ (ďalej len „OZ“) vystupuje vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov v pozícii prevádzkovateľa, študent je v postavení dotknutej osoby.

 

Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v postavení prevádzkovateľa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)2016/679 (ďalej len „nariadenie“) na základe článku VI., odsek 1, písmeno b), pričom spracúvanie prebieha na účely plnenia zmluvy uzavretej medzi študentom a prevádzkovateľom vyplnením a odoslaním prihlášky. Spracovanie osobných údajov je pre účasť na jednotlivých kurzoch na základe prihlášky nevyhnutné.

 

Okrem spracúvania uvedeného vyššie, vykonáva prevádzkovateľ aj spracúvanie osobných údajov na účely informovania o jednotlivých aktivitách prevádzkovateľa na základe právneho základu podľa článku VI., ods. 1, písmeno a) nariadenia, kde právnym základom je súhlas dotknutej osoby so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.

 

Prevádzkovateľ prijal všetky potrebné a nevyhnutné opatrenia nielen technického alebo aj personálneho a kontrolného charakteru, aby úroveň ochrany osobných údajov zákazníkov bola čo najvyššia.

 

Vzhľadom na prebiehajúce spracúvanie osobných údajov je študent ako dotknutá osoba oprávnený:

požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa jeho osoby nasledovnými spôsobmi:

 • požadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o osobe spracúvané,

 • požadovať informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme a o postupe spracúvania a vyhodnocovania operácií,

 • požadovať presné informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal osobné údaje na spracúvanie,

 • požadovať zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.

Prevádzkovateľ na základe žiadosti poskytne študentovi kópiu osobných údajov, ktoré sa o študentovi spracúvajú.

 

 

má právo na opravu osobných údajov

Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opraví (na žiadosť študenta alebo aj z vlastnej iniciatívy) nesprávne osobné údaje, ktoré sa týkajú študenta, prípadne osobné údaje doplní na základe doplnkového vyhlásenia študent.

 

 právo na vymazanie osobných údajov

Prevádzkovateľ vymaže osobné údaje o študentovi bez zbytočného odkladu ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,

 • študent odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,

 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne,

 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha.

 

Prevádzkovateľ nevymaže osobné údaje len v prípadoch ak je možné, účelné a potrebné postupovať podľa článku 17, ods. 3 nariadenia.

 

má právo na obmedzenie spracúvania

Študent má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 • študent napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,

 • spracúvanie je protizákonné a prevádzkovateľ namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Študenta, ktorý dosiahol obmedzenie spracúvania prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

 

má právo namietať proti spracúvaniu

Študent má právo kedykoľvek namietať spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu:

 

 • ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, ktorý prevažuje nad oprávnenými záujmami študenta, prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje (ak nie je spracúvanie potrebné pre preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa),

 • ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, študent má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom,

 • ak študent namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

 

 právo na prenosnosť údajov

Študent má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšej entite (ak sa spracúvanie zakladá na zmluve).

 

 1. Vo všetkých prípadoch potreby komunikácie vo veciach ochrany osobných údajov (v prípade otázok, podnetov, žiadostí a námietok, potreby uplatnenia práv) sa prosím obracajte na vieraorosova@gmail.com.

 

 1. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.

 

 1. Študent  je oprávnený vo veci ochrany jeho práva podľa nariadenia podať Úradu na ochranu osobných údajov sťažnosť.

 

 1. Prevádzkovateľ  pri spracovaní osobných údajov využíva na dodanie servisných činností sprostredkovateľov poskytujúcich rôzne služby nevyhnutné pre riadne dodanie služieb podľa zmluvy (IT, administratívna podpora). Sprostredkovatelia majú riadne zmluvne upravené povinnosti pri spracúvaní osobných údajov.

 

 1. Prevádzkovateľ  spracúva osobné údaje študentov po dobu trvania zmluvy (počas trvania kurzu na základe prihlášky) a v prípade osobných údajov spracúvaných na základe súhlasu študenta po dobu trvanie súhlasu najdlhšie však 10 rokov. Po zániku účelu spracúvania spracúva osobné údaje len ak je to nevyhnutné pre archivačné alebo iné účely určené osobitným zákonom.