Všeobecné obchodné podmienky

Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú právne vzťahy, práva a povinnosti Občianskeho združenia Škola taliančiny OZ a študentov, ktorí sa rozhodli pre vzdelávanie a to formou jednotlivých kurzov a lekcií ponúkaných Občianskym združením Škola taliančiny OZ alebo navštevujúcich školy taliančiny spolupracujúce s Občianskym združením Škola taliančiny OZ priamo v Taliansku.

Občianske združenie Škola taliančiny OZ (ďalej len „OZ“) je občianske združenie, ktorého predmetom činnosti je aj Škola taliančiny s priestormi Na vŕšku 2, 811 01 Bratislava, do ktorej je možné sa prihlásiť na stránke: www.skolatalianciny.sk.  OZ je registrované v Evidencii Občianskych združení zabezpečovanej prostredníctvom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (https://ives.minv.sk/rez/registre/pages/detailoz.aspx?id=219487). Študentom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa prihlásila na lekcie taliančiny.

Lekcie taliančiny

Na stránke www.skolatalianciny.sk v sekcii Lekcie taliančiny sa môže študent prihlásiť na kurz podľa vlastného výberu. Škola taliančiny popri online lekciách a individuálnych lekciách realizuje rôzne druhy kurzov v závislosti od jazykovej úrovne aj potrieb a záujmov študentov. Zároveň je možné sa prihlásiť do Školy taliančiny priamo v Taliansku. 

Prihlásenie na kurzy a uzatváranie zmluvy

Zmluvný vzťah medzi OZ a študentom vzniká na základe vyplnenej a odoslanej prihlášky študenta zverejnenej na www.skolatalianciny.sk, ktorú Občianske združenie prijme zaslaním potvrdzujúceho e-mailu; zaslaním potvrdzujúceho e – mailu je zmluva medzi Občianskym združením a študentom uzavretá a nadobúda účinnosť.

Prihlásenie do kurzu je záväzné. Odstúpenie od zmluvy je možné len v lehote minimálne jeden týždeň pred začatím kurzu.

 

Cena a spôsob platby

Ceny lekcií a kurzov sú uvedené na www.skolatalianciny.sk, ceny kurzov zahŕňajú kompletný študijný materiál, ktorý budú študenti pri svojom štúdiu potrebovať (učebnica, pracovný zošit, študentom je k dispozícii knižnica s talianskou beletriou, periodikami a pod.), na vyžiadanie zamestnávateľa priebežné písomné hodnotenie progresu študentov (zamestnancov), slovenského/zahraničného lektora (podľa individuálnych potrieb študenta).

Cenu kurzu je možné hradiť na základe vystavenej faktúry prevodom na účet OZ alebo vkladom v hotovosti na účet OZ, na ktorejkoľvek pobočke spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s. alebo darčekovou poukážkou (viď sekcia darčekové poukážky).

Splatnosť ceny kurzu je najneskôr 7 dní od vystavenia faktúry alebo najneskôr v deň zahájenia kurzu.

Zrušenie kurzov

Odstúpenie z kurzu z dôvodov na strane klienta je možné len v lehote 7 dní pred začatím kurzu. V takom prípade OZ vráti klientovi plnú cenu kurzu.

OZ má právo na zmenu v kurzoch (zmena učebných osnov, zmena miesta konania, zmena lektora, zmena učebne, zmena učebného materiálu, zrušenie hodiny apod.) a zároveň si vyhradzuje právo na zrušenie kurzu, prípadne jeho časti.

Ak dôjde k zmene v kurze alebo k jeho zrušeniu, bude študent bezodkladne informovaný prostredníctvom emailu, v prípade zrušenia kurzu alebo jeho časti z dôvodov na strane OZ (zrušenie zmluvy) ponúkne OZ študentovi iný vhodný kurz. V prípade, že náhradný kurz je pre študenta nevyhovujúci má študent nárok na vrátenie pomernej časti uhradenej ceny kurz. V takomto prípade OZ vráti pomernú časť alebo plnú výšku ceny kurzu na základe požiadavky študenta na ním zadaný účet do 14 dní od oznámenia tohto účtu OZ.

V prípade nemožnosti uskutočnenia kurzu z dôvodov vyššej moci, OZ nenesie zodpovednosť a v takomto prípade OZ uhradenú cenu kurzu/lekcie nevracia.

Zrušenie individuálnej lekcie

Individuálne lekcie prebiehajú vo forme vyučovacej hodiny, ktorej trvanie je 45, 60 alebo 90 minút. Počet hodín, frekvencia, rozvrh a študijný plán sa určuje po dohode so študentom. Takto dohodnutú lekciu je možné môže študent zrušiť, najneskôr však 24 hodín pred plánovanou lekciou. V opačnom prípade sa hodina považuje za odučenú, teda je fakturovaná a študent má povinnosť ju uhradiť. Lektor môže v prípade závažných a nepredvídateľných okolností plánovanú lekciu zrušiť aj menej ako 24 hodín pred plánovanou lekciou.

Pri individuálnej výučbe si študent predpláca balíčky 12 hodín, ak nebolo dohodnuté inak. Študent je povinný vyčerpať predplatených 12 hodín v období 15 týždňov.

Odstúpenie od zmluvy

Spoločnosť si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej so študentom a zrušiť bez náhrady účasť študenta v kurze, a to v prípade, že svojim chovaním ohrozuje majetok alebo zdravie ostatných študentov kurzu alebo zamestnancov a lektorov OZ alebo závažným spôsobom narušuje priebeh kurzu.

Študent môže kedykoľvek odstúpiť od zmluvy, pričom podmienky vrátenia ceny kurzu sú upravené v bode Zrušenie kurzov a Zrušenie individuálnej lekcie. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a doručené druhej zmluvnej strane.

Záverečné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi OZ a jej zákazníkom a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. objednávkou a potvrdením objednávky), ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi.

OZ si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.skolatalianciny.sk. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 20.7.2020.